Tüzük

AMAÇ:

Madde 1 – Eğitim sisteminin her aşamasında, ülke ve çağın gereksinimlerine uygun birey yetiştirilmesine, çağdaş eğitim uygulamalarının geliştirilmesine, yaşam boyu eğitimin sürdürülebilmesine ve eğitimin güncel sorunlarına çözüm getirici görüşler belirlemek ve bunları vericilere sunmak,
Çağdaş eğitim anlayışınının öne çıkartılması ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılabilmesi doğrultusunda yaşam boyu sürdürülebilir nitelikli eğitimin öneminin kamuoyuna, iş dünyasına ve karar vericilere benimsetilmesi ve bu konuda millî politika olarak ele alınması doğrultusunda projeler üretmek, projelere katılmak, sempozyum, panel ve konferanslar düzenlemek, araştırma ve analizler yapmak, raporlar hazırlamak, yayınlar yapmak, bildiri ve bülten yayımlamak,

KAPSAM:

Madde 2 – Bu protokol; Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu’nu oluşturan eğitim derneklerinin kuruluş amaçları doğrultusunda yapacakları sürekli eğitim etkinliklerini kapsar.

DAYANAK:

Madde 3 – Bu protokol;
Dernekler Kanunu,
Dernekler Yönetmeliği
BTE-Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
ÇDD-Çağdaş Drama Derneği
ÇMD-Çocuk ve Gençlik Müzeleri Derneği
EPODER-Eğitim Programları ve Öğretim Derneği
EPODDER-Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği
EYED-DER-Okul ve Eğitim Yöneticileri, Denetçileri Araştırma ve Geliştirme Derneği
EYUDER-Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
FEAD-Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği
GÖRSED-Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği
İNGED-İngilizce Eğitimi Derneği
MED-Matematik Eğitimi Derneği
MÜZED-Müzik Eğitimcileri Derneği
ÖZDER-Özel Eğitimciler Derneği
SBEB-Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği
SEDER-Sanat Eğitimcileri Derneği
SÖDER-Sınıf Öğretmenleri Derneği
TEBD-Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği
TÜRK PDR-DER-Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
TVTED-Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
UOAD-Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4 – Bu protokolde geçen;
Kanun: Dernekler Kanunu’nu,
Yönetmelik: Dernekler Yönetmeliği’ni,
Platforum: Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu’nu,
Protokol: Mutabakat Metni’ni,
Temsilci: Platformu oluşturan kuruluşların platforma bildirdikleri yönetici/üyeyi,
Başkan/Sözcü: Platform başkanını/sözcüsünü,
Yürütme Kurulu: Platformu oluşturan kuruluşların başkan veya başkan vekilinin katıldığı kurulu,
Sekreterya: Platformu oluşturan kuruluşların görevlendirdiği yönetici veya uzmanları,
Nitelikli Çoğunluk: Üye tam sayısının 4/5’ini tanımlar.

TARAFLAR:

Madde 5 – Bu protokolün tarafları, BTE – ÇDD – ÇMD – EPODER – EPODDER- EYEDDER – EYUDER – FEAD – GÖRSED – İNGED – MED –MÜZED – ÖZDER – SBEB – SEDER  – SÖDER – TEBD – TÜRK PDR-DER – TVTED – UOAD’dir.

YETKİLİ BİRİMLER:

Madde 6 – Bu protokol hükümlerinin yürütülmesinden BTE – ÇDD – ÇMD – EPODER – EPODDER- EYEDDER – EYUDER – FEAD – GÖRSED – İNGED – MED –MÜZED – ÖZDER – SBEB – SEDER  – SÖDER – TEBD – TÜRK PDR-DER – TVTED – UOAD yetkilidir.

YÜKÜMLÜLÜKLER:

Madde 7 – Bu protokolün kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde tarafların yükümlülükleri şunlardır;
7.1 – Platform sekreteryasında görevlendirilecek birer kişiyi belirlemek,
7.2 – Yürütülecek çalışmalarda gerekli giderleri karşılamak üzere kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
7.3 – Bu platformun, çalışma alanlarında yer alan konular hakkında yaptığı çalışmaları platform sekreteryasına bildirmek.

PLATFORMUN OLUŞUMU:

Madde 8 – Platform, bu protokolün taraflarının birer yönetici ve/veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımı ile oluşur.
8.1 – Platformu oluşturan üyeler, tarafların yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
8.2 – Platform yönetimi, başkan/sözcü ve dört yürütme kurulu üyesinden oluşur. Süre, iki takvim yılı ile sınırlı olarak belirlenir ve iki yılın ardından nitelikli çoğunluk ile platform yönetimi sırayla yeniden seçilir.
8.3 – Platform sekreterya görevi, platform başkanı/sözcüsü ve yürütme kurulu tarafından yerine getirilir.

PLATFORMUN ÇALIŞMA ALANLARI:

Madde 9 – Platform, tarafların tüzüklerinde belirlediği amaçlar doğrultusunda düzenleme ve çalışmalar içinde yer alır.
Platform, eğitim ile ilgili aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar ve bu amaçla çalışmalara katılır. Çalışma alanı genel olarak aşağıdaki gibidir:
9.1 – Eğitim araştırmalarını desteklemek
9.2 – Eğitim projeleri hazırlamak
9.3 – Eğitimle ilgili sorunları belirlemek ve çözüm yolları önermek
9.4 – Eğitim sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren raporlar hazırlamak
9.5 – Eğitimin iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak

PLATFORMUN ÇALIŞMA ESASLARI:

Madde 10 – Platform aşağıdaki esaslara uygun olarak çalışmalarını sürdürür:
10.1 – Platform, başkanın/sözcünün başkanlığında en az yılda iki kez toplanır.
10.2 – Toplantı günü, yeri ve zamanı ile görüşülecek konular sekreterya tarafından katılımcılara bildirilir.
10.3 – Platformda kararlar nitelikli çoğunluk ile alınır.
10.4 – Gerekli hâllerde platform üyeleri kuruluşların görüşünü almak için katılımcılardan izin isteyebilir.
10.5 – Temsilciler, kuruluşlardan en fazla 15 gün içinde alacakları görüşleri platform başkanına/sözcüsüne yazılı olarak bildirir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde 11 – Protokol esaslarına uygun olarak hazırlanan görüş, öneri, analizlere dayalı raporlar ve projeler ilgili kurum/kuruluş ve kamuoyu ile platform başkanı/sözcüsü aracılığıyla paylaşılır.
Madde 12 – Protokolün çalışma esaslarında belirtilen konularda yapılan çalışmalar yayın hâline getirilebilir. Bu konuda destekleyicilerden katkı talep edilebilir.
Madde 13 – Platfrom, ticari ve siyasi kaygı taşımaz, bağımsız bir oluşumdur.

PROTOKOL SÜRESİ:

Madde 14 – Bu protokol; imzalandığı tarihten itibaren iki yıl süre ile geçerlidir. İki yıllık süresi tamamlanan mevcut yürütme kurulunun süresi bir defaya mahsus olmak üzere bir dönem daha uzatılabilir. Bu sürecin bitiminde de periyodik olarak aynı işlemler her dönem tekrarlanır. Protokolün bitirilmesine taraflar birlikte karar verir. “Taraflar, iki yılın sonunda Mutabakat Metninin süresini yazılı olarak uzatabilirler.”

YÜRÜRLÜK:

Madde 15 – Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 16 – Bu protokol hükümleri taraflarca yürütülür.

İş bu protokol 5 sayfa ve 16 maddeden ibaret olup, 17 nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır. 21/Şubat/2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir