Tüzük

AMAÇ:

Madde 1 – Eğitim sisteminin her aşamasında, ülke ve çağın gereksinimlerine uygun birey yetiştirilmesine, çağdaş eğitim uygulamalarının geliştirilmesine, yaşam boyu eğitimin sürdürülebilmesine ve eğitimin güncel sorunlarına çözüm getirici görüşler belirlemek ve bunları vericilere sunmak,
Çağdaş eğitim anlayışınının öne çıkartılması ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılabilmesi doğrultusunda yaşam boyu sürdürülebilir nitelikli eğitimin öneminin kamuoyuna, iş dünyasına ve karar vericilere benimsetilmesi ve bu konuda millî politika olarak ele alınması doğrultusunda projeler üretmek, projelere katılmak, sempozyum, panel ve konferanslar düzenlemek, araştırma ve analizler yapmak, raporlar hazırlamak, yayınlar yapmak, bildiri ve bülten yayımlamak,

KAPSAM:

Madde 2 – Bu protokol; Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu’nu oluşturan eğitim derneklerinin kuruluş amaçları doğrultusunda yapacakları sürekli eğitim etkinliklerini kapsar.

DAYANAK:

Madde 3 – Bu protokol;
Dernekler Kanunu,
Dernekler Yönetmeliği
BTE-Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
ÇDD-Çağdaş Drama Derneği
ÇMD-Çocuk ve Gençlik Müzeleri Derneği
EPODER-Eğitim Programları ve Öğretim Derneği
EPODDER-Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği
EYED-DER-Okul ve Eğitim Yöneticileri, Denetçileri Araştırma ve Geliştirme Derneği
EYUDER-Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
FEAD-Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği
GÖRSED-Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği
İNGED-İngilizce Eğitimi Derneği
MED-Matematik Eğitimi Derneği
MÜZED-Müzik Eğitimcileri Derneği
ÖZDER-Özel Eğitimciler Derneği
SBEB-Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği
SEDER-Sanat Eğitimcileri Derneği
SÖDER-Sınıf Öğretmenleri Derneği
TEBD-Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği
TÜRK PDR-DER-Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
TVTED-Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
UOAD-Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4 – Bu protokolde geçen;
Kanun: Dernekler Kanunu’nu,
Yönetmelik: Dernekler Yönetmeliği’ni,
Platforum: Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu’nu,
Protokol: Mutabakat Metni’ni,
Temsilci: Platformu oluşturan kuruluşların platforma bildirdikleri yönetici/üyeyi,
Başkan/Sözcü: Platform başkanını/sözcüsünü,
Yürütme Kurulu: Platformu oluşturan kuruluşların başkan veya başkan vekilinin katıldığı kurulu,
Sekreterya: Platformu oluşturan kuruluşların görevlendirdiği yönetici veya uzmanları,
Nitelikli Çoğunluk: Üye tam sayısının 4/5’ini tanımlar.

TARAFLAR:

Madde 5 – Bu protokolün tarafları, BTE – ÇDD – ÇMD – EPODER – EPODDER- EYEDDER – EYUDER – FEAD – GÖRSED – İNGED – MED –MÜZED – ÖZDER – SBEB – SEDER  – SÖDER – TEBD – TÜRK PDR-DER – TVTED – UOAD’dir.

YETKİLİ BİRİMLER:

Madde 6 – Bu protokol hükümlerinin yürütülmesinden BTE – ÇDD – ÇMD – EPODER – EPODDER- EYEDDER – EYUDER – FEAD – GÖRSED – İNGED – MED –MÜZED – ÖZDER – SBEB – SEDER  – SÖDER – TEBD – TÜRK PDR-DER – TVTED – UOAD yetkilidir.

YÜKÜMLÜLÜKLER:

Madde 7 – Bu protokolün kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde tarafların yükümlülükleri şunlardır;
7.1 – Platform sekreteryasında görevlendirilecek birer kişiyi belirlemek,
7.2 – Yürütülecek çalışmalarda gerekli giderleri karşılamak üzere kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
7.3 – Bu platformun, çalışma alanlarında yer alan konular hakkında yaptığı çalışmaları platform sekreteryasına bildirmek.

PLATFORMUN OLUŞUMU:

Madde 8 – Platform, bu protokolün taraflarının birer yönetici ve/veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımı ile oluşur.
8.1 – Platformu oluşturan üyeler, tarafların yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
8.2 – Platform yönetimi, başkan/sözcü ve dört yürütme kurulu üyesinden oluşur. Süre, iki takvim yılı ile sınırlı olarak belirlenir ve iki yılın ardından nitelikli çoğunluk ile platform yönetimi sırayla yeniden seçilir.
8.3 – Platform sekreterya görevi, platform başkanı/sözcüsü ve yürütme kurulu tarafından yerine getirilir.

PLATFORMUN ÇALIŞMA ALANLARI:

Madde 9 – Platform, tarafların tüzüklerinde belirlediği amaçlar doğrultusunda düzenleme ve çalışmalar içinde yer alır.
Platform, eğitim ile ilgili aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar ve bu amaçla çalışmalara katılır. Çalışma alanı genel olarak aşağıdaki gibidir:
9.1 – Eğitim araştırmalarını desteklemek
9.2 – Eğitim projeleri hazırlamak
9.3 – Eğitimle ilgili sorunları belirlemek ve çözüm yolları önermek
9.4 – Eğitim sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren raporlar hazırlamak
9.5 – Eğitimin iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak

PLATFORMUN ÇALIŞMA ESASLARI:

Madde 10 – Platform aşağıdaki esaslara uygun olarak çalışmalarını sürdürür:
10.1 – Platform, başkanın/sözcünün başkanlığında en az yılda iki kez toplanır.
10.2 – Toplantı günü, yeri ve zamanı ile görüşülecek konular sekreterya tarafından katılımcılara bildirilir.
10.3 – Platformda kararlar nitelikli çoğunluk ile alınır.
10.4 – Gerekli hâllerde platform üyeleri kuruluşların görüşünü almak için katılımcılardan izin isteyebilir.
10.5 – Temsilciler, kuruluşlardan en fazla 15 gün içinde alacakları görüşleri platform başkanına/sözcüsüne yazılı olarak bildirir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde 11 – Protokol esaslarına uygun olarak hazırlanan görüş, öneri, analizlere dayalı raporlar ve projeler ilgili kurum/kuruluş ve kamuoyu ile platform başkanı/sözcüsü aracılığıyla paylaşılır.
Madde 12 – Protokolün çalışma esaslarında belirtilen konularda yapılan çalışmalar yayın hâline getirilebilir. Bu konuda destekleyicilerden katkı talep edilebilir.
Madde 13 – Platfrom, ticari ve siyasi kaygı taşımaz, bağımsız bir oluşumdur.

PROTOKOL SÜRESİ:

Madde 14 – Bu protokol; imzalandığı tarihten itibaren iki yıl süre ile geçerlidir. İki yıllık süresi tamamlanan mevcut yürütme kurulunun süresi bir defaya mahsus olmak üzere bir dönem daha uzatılabilir. Bu sürecin bitiminde de periyodik olarak aynı işlemler her dönem tekrarlanır. Protokolün bitirilmesine taraflar birlikte karar verir. “Taraflar, iki yılın sonunda Mutabakat Metninin süresini yazılı olarak uzatabilirler.”

YÜRÜRLÜK:

Madde 15 – Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 16 – Bu protokol hükümleri taraflarca yürütülür.

İş bu protokol 5 sayfa ve 16 maddeden ibaret olup, 17 nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır. 21/Şubat/2015

Üye Dernekler

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
Dernek Başkanı: Burcu YILMAZ
Adres: Cinnah Caddesi Vali Dr. Reşit Sokak 5/7 Çankaya / ANKARA
Gsm: 0505 674 62 67
E-posta: bilgi@bte.org.trburcuyilmaz@bte.org.tr
Gençlik Kulubü ve Çağdaş Drama Derneği
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL
Adres: Meşrutiyet Cad. 31/8 Kızılay ANKARA
Tel: 0 312 425 00 89 – 418 18 65 | Faks: 0 312 425 00 89 – 418 18 65
E-posta: bilgi@yaraticidrama.org
Çocuk ve Gençlik Müzeleri Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL
Adres: Selanik Cad. 41/2 Kızılay Çankaya Ankara
Tel: 0312 425 00 89 | Gsm: 0506 301 76 49
Web: www.cocukmuzem.org.tr
Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER)
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Gsm: 0532 361 93 18
E-posta: demirel.ozcan@gmail.com
Web: www.epo-der.org
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER)
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Selahattin Gelbal
Gsm: 0505-708-47-28, 0532-584-51-60​
E-posta: gelbal@hacettepe.edu.tr , sgelbal@gmail.com
Web: www.epodder.org
Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER)
Dernek Başkanı: Adem ÇİLEK
Adres: Aşağı Öveçler Mah. Kabil Cad. 1326. Sok. 13/4 Çankaya/ANKARA
Tel: 0505 524 28 43 | Faks: 0312 213 09 34 | Gsm: 0532 662 40 84
Web: www.eyuder.org
English Language Education Assocation (INGED)
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Aydan ERSÖZ
Adres: Mahatma Gandhi Caddesi 9/8 Gaziosmanpaşa / ANKARA 06700
Gsm: 0532 324 24 56
E-posta: aydanersoz@yahoo.com
Fen Eğitimi ve Araştırma Derneği (FEAD)
Dernek Başkanı: Doç. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ
Gsm: 0505 649 84 75
E-posta: tuncay88@yahoo.com
Web: www.fead.org.tr
Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED)
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Melek GÖKAY
Adres: Mercimek Sk No: 20/1 Aşağı Eğlence Mh. 06010 Etlik, Ankara
Tel: 0535 304 03 61 | Gsm: 0533 633 65 31 | E-posta: iletisim@gorsed.org.trmelekgokay@yahoo.com | Web: www.gorsed.org.tr
Yapı Kredi Bankası ANKARA, Bahçelievler Çarşı Şubesi, Hes. No: 61159355
Ziraaat Bankası ANKARA, Beşevler Şubesi, Hes. No: 3970291-5004
Matematik Eğitimi Derneği (TMED)
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL
Gsm: 0533 245 79 96 | E-posta: esra.bukova@gmail.com | Web: www.tmed.org.tr
Halk Bankası TR78 0001 2001 2940 0016 1000 45
Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)
Dernek Başkanı: Refik SAYDAM
Adres: Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No: 5/ 10 Kızılay- ANKARA
Tel: 0312 419 03 98 | Gsm: 0532 764 26 83
E-posta: bilgi@muzed.org.trsaydam.refik@gmail.com
Web: www.muzed.org.tr
Okul ve Eğitim Yöneticileri, Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği (EYED-DER)
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Engin KARADAĞ
E-posta: info@eyed-der.org
Web: www.eyedder.org.tr
İş Bankası Ankara Cebeci Şubesi 4205-2033495
Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER)
Dernek Başkanı: Ercan KARACA
Adres: Tuna Mah.1694 Sok.No:27/A Karşıyaka-İzmir (Cumhuriyet İlkokulu karşı sokağı)
Gsm: 0532 764 26 83
E-posta: info@ozelegitimciler.orgercankaraca16@hotmail.com
Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER)
Dernek Başkanı: Ayşe ÇAKIR İLHAN
E-posta: info@sanategitimcileridernegi.com 
Web: www.sanategitimcileridernegi.com
Sınıf Öğretmenleri Derneği (SÖDER)
Dernek Başkanı: Doç. Dr. Mehmet TURAN
Adres: Nailbey Mahallesi Akın Sokak No: 27 – ELAZIĞ
Tel: 0 424 238 38 27 | Faks: 0 424 238 38 27 | Gsm: 0532 662 40 84
E-posta: sinifogretmenleridernegi@gmail.comso-der@outlook.commturan@firat.edu.tr
Web: www.so-der.org
Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEB)
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Gsm: 0533 345 39 81
E-posta: adoganay@cu.edu.tr
Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Gsm: 0532 332 22 00
E-posta: safran@gazi.edu.trsafran1958@gmail.com
Web: www.tarihegitimcileri.org.tr
Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği
Dernek Başkanı: Can SERDAR
E-posta: canserdar@tvted.org.tr
Web: www.tvted.org.tr
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Filiz BİLGE
Adres: Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej / ANKARA
Tel: 0312 430 36 74 | Gsm: 0505 731 02 90 – 0542 244 77 13
Faks: 0312 430 36 74

Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği
Dernek Başkanı: Prof. Dr. Hayati AKYOL
Gsm: 0533 511 44 68
E-posta: soedernegi@gmail.com
Web: www.okumadernegi.org.tr